Furnizare si montaj”Sistem de management TIC integrat pentru Comuna Barcani, Judetul Covasna”

Comuna Barcani

Necesitatea investiției este justificată in primul rând datorită nevoii de îndeplinire a obiectivelor strategice: extinderea digitalizării serviciilor administrației publice locale și implementarea de soluții Smart City, precum și extinderea și modernizare sistemului de monitorizare video de la nivelul comunei și a dezvoltării unei infrastructuri de igienizare „inteligentă”.Un sistem informatic integrat presupune livrare, instalare si configurare software necesar realizării sistemului informatic integrat, inclusiv punerea in funcțiune si testarea; servicii de realizare si implementare Portal de Servicii Online pentru cetățeni; servicii de actualizare, dezvoltare si implementare sistem de gestionare a activităților, prin digitalizare fluxuri interne; aplicație mobila pentru cetățeni; astfel încât aceștia să poată avea acces la eliberare documente/ acte fără interacțiune directă cu funcționarii Primăriei.

Termen limită
Deadline 2024-02-29

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2024-01-19 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2024-01-19)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Comuna barcani
Numărul național de înregistrare: 4404710
Adresa poștală: PRINCIPALA NR.266
Orașul poștal: Barcani
Cod poștal: 527010
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Pastor nicolae
Telefon: +40 761807377 📞
E-mail: marius_cmz@yahoo.com 📧
Regiune: Covasna 🏙️
URL: www.primariabarcani.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/ 🌏
URL de participare: https://e-licitatie.ro/ 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Furnizare si montaj”Sistem de management TIC integrat pentru Comuna Barcani, Judetul Covasna” 4404710_2024_PAAPD1459112”
Produse/servicii: Pachete software şi sisteme informatice 📦
Scurtă descriere:
“Necesitatea investiției este justificată in primul rând datorită nevoii de îndeplinire a obiectivelor strategice: extinderea digitalizării serviciilor...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 773 900 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Computere portabile 📦
Produse/servicii suplimentare: Computer de birou 📦
Produse/servicii suplimentare: Diverse tipuri de echipamente computerizate 📦
Produse/servicii suplimentare: Fotocopiatoare 📦
Locul de desfășurare: Covasna 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: sat Barcani, strada Principala,nr.266, comuna Barcani, judetul Covasna
Descrierea achiziției publice:
“UAT Comuna Barcani, ca beneficiar direct pentru sprijinul acordat prin PNRR consideră ca fiind necesară și oportună realizarea pe teritoriul localității a...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Termenul de garantie
Criteriul de calitate (pondere): 40
Criteriul de calitate (denumire): Termenul de livrare, instalare si punere in functiune
Criteriul de calitate (pondere): 20
Preț (pondere): 60
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 773 900 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 6
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene:
“”Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructure inteligente la nivelul Comunei Barcani, județul Covasna”, prin Planul...”    Arată mai mult
Descriere
Informații suplimentare:
“conform contractului de finanțare nr.4811/16.01.2023, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ( MDLPA)- în calitate de...”    Arată mai mult

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Condiții legate de contract
Condiții de executare a contractului:
“Autoritatea contractantă va încheia contractul de achiziție cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-02-29 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Perioada minimă de timp în care ofertantul trebuie să mențină oferta: 6
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-02-29 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): adresa autoritatii contractante
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): Comisia de evaluare

Informații complementare
Informații despre fluxurile de lucru electronice
Facturarea electronică va fi acceptată
Se va utiliza plata electronică
Informații suplimentare
nu este cazul
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Organismul responsabil cu procedurile de mediere
Nume: Operator seap
Adresa poștală: strada Stravropoles, nr.6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 📠
URL: https://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare: art 8 din legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: Comuna barcani
Adresa poștală: strada Principala nr 266
Orașul poștal: Barcani
Cod poștal: 527010
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 267372525 📞
E-mail: office@primariabarcani.ro 📧
Fax: +40 267373331 📠
URL: https://primariabarcani.ro/ 🌏
Sursa: OJS 2024/S 017-047130 (2024-01-19)