Servicii de elaborare „Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova”

Municipiul Craiova

Se achiziționează servicii de elaborare „Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova”, conform caietului de sarcini nr. 144115/27.04.2023.
Masterplanul privind canalizarea pluvială și canalizarea apelor uzate în municipiul Craiova, pe care Autoritatea Contractantă și-l dorește, urmărește realizarea unei strategii locale pentru asigurarea colectării, transportului, tratării și descărcării apelor din sectorul de ape pluviale și, respectiv, din sectorul de ape uzate, în vederea atingerii țintelor trasate prin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană. Obiectivul general al masterplanului este îmbunătățirea infrastructurii de apă pluvială și de apă uzată la nivelul municipiul Craiova pentru îndeplinirea obligațiilor de conformare prevăzute în Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană.
Sub aspect metodologic, acest document strategic va trebui să pornească de la documentele-cadru existente, așa cum este Masterplanul pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Dolj (2021 – 2050).
Astfel, intenția masterplanului pe care Autoritatea Contractantă și-l dorește ca document final este aceea de a realiza o legătură între Masterplanul pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Dolj (2021 – 2050) și situația existentă, precum și cu cea de perspectivă la nivelul municipiului Craiova, astfel încât să se asigura conformarea stabilită prin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană.
Elaboratorul masterplanului va prezenta un plan eșalonat, pe mai mulți ani, cu portofoliul de măsuri/intervenții, precum și cu sumele estimate pentru fiecare măsură în parte, pentru a putea permite beneficiarului să-și finanțeze investițiile, conform resurselor bugetare anuale de care va dispune.
Obiectivele specifice asociate elaborării masterplanului privind canalizarea pluvială și canalizarea apelor uzate sunt următoarele:
- Controlul poluării;
- Protecția împotriva inundațiilor;
- Reducerea eficienta a infiltrațiilor;
- Respectarea cadrului natural al municipiului;
- Dezvoltarea expertizei necesare unei bune operări a stației de epurare;
- Atingerea gradului de conformare cu directivele europene în teremenele impuse.
Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
A. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari intr-o singura zi si anume a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificari sunt transmise în termenul precizat.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-10. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Municipiul Craiova
Numărul național de înregistrare: 4417214
Adresa poștală: Strada: Târgului, nr. 26
Orașul poștal: Craiova
Cod poștal: 200632
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Teodora Dole
Telefon: +40 251415907 📞
E-mail: achizitii@primariacraiova.ro 📧
Fax: +40 251411561 📠
Regiune: Dolj 🏙️
URL: www.primariacraiova.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173618 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de elaborare „Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova” 4417214-2023-II”
Produse/servicii: Servicii de elaborare de studii 📦
Scurtă descriere:
“Se achiziționează servicii de elaborare „Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova”, conform caietului de sarcini nr....”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 1 200 000 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Servicii de analiză sau consultanţă tehnică 📦
Produse/servicii suplimentare: Servicii de consultanţă în proiectare 📦
Produse/servicii suplimentare: Servicii de proiectare specializată 📦
Locul de desfășurare: Dolj 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Municipiul Craiova
Descrierea achiziției publice:
“Se achiziționează servicii de elaborare „Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova”, conform caietului de sarcini nr....”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Experiența profesionala specifică Inginer proiectant de drumuri
Criteriul de calitate (pondere): 15
Criteriul de calitate (denumire): Experiența profesionala specifică Inginer proiectant rețele apă/canal
Criteriul de calitate (denumire):
“Organizarea și metodologia – Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor și a activităților”    Arată mai mult
Criteriul de calitate (pondere): 30
Preț (pondere): 40
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 12

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experienţa similară –servicii Ofertantul (Operator Economic...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-10 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-07-10 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-10 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): Comisia de evaluare a ofertelor

Informații complementare
Informații suplimentare

“1) In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr. 44 – Model de...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.”
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume:
“Primăria Municipiului Craiova - Directia Juridica, Asistenta de specialitate si Contencios Administrativ”
Adresa poștală: str. Târgului, Nr. 26
Orașul poștal: Craiova
Cod poștal: 200632
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 251411561 📠
URL: www.primariacraiova.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736553 (2023-11-30)