Servicii de proiectare ( fazele D.A.L.I, Proiect Tehnic si Caiete de Sarcini, D.E.), precum si asistenta tehnica din partea prestatorului pe durata executiei lucrarilor pentru ob.de investitii " Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta pentru acumularea nepermanenta / Polderul Dragomiresti, judetul Ilfov"

Administratia Nationala Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea

Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de proiectare ( fazele D.A.L.I.+P.T.+C.S.+D.E.). In cadrul acestui contract de achizitie publica se doreste prestarea serviciilor de proiectare pentru fazele: Studii de Teren, Raport Impact Mediu, Documentatie obtinere Certificat de Urbanism, Documentatii obtinere avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism, Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, Proiect Tehnic, Caiete de sarcini, detalii de executie, verificarea de specialitate a documentatiei de catre verificator atestat, Reactualizarea Devizului General al obiectivului de investitii, ori de cate ori solicita beneficiarul, pana la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta pentru acumularea nepermanenta / Polder Dragomiresti, judetul Ilfov” . Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. Prețurile ofertate sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuiri. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor = 18 zile. Termenul in care autoritatea contractanta raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare = a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunere oferta.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-15. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Administratia nationala apele romane administratia bazinala de apa arges vedea
Numărul național de înregistrare: RO24427093
Adresa poștală: Strada: Câmpulung, nr. 6-8
Orașul poștal: Pitesti
Cod poștal: 110147
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Delia lita
Telefon: +40 740315616 📞
E-mail: delia.lita@daav.rowater.ro 📧
Fax: +40 248220878 📠
Regiune: Argeş 🏙️
URL: https://arges-vedea.rowter.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173507 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de proiectare ( fazele D.A.L.I, Proiect Tehnic si Caiete de Sarcini, D.E.), precum si asistenta tehnica din partea prestatorului pe durata...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Servicii de proiectare specializată 📦
Scurtă descriere:
“Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de proiectare ( fazele D.A.L.I.+P.T.+C.S.+D.E.). In cadrul acestui contract de achizitie publica...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 819327.73 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor 📦
Locul de desfășurare: Bucureşti-Ilfov 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: SGA Ilfov Bucuresti
Descrierea achiziției publice:
“Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea intentioneaza sa realizeze, prin Programul National de Redresare si Rezilienta ( PNRR), achizitia de serviciului...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Componenta tehnica 2.1 - Abordarea propusă pentru implementarea contractului
Criteriul de calitate (pondere): 8
Criteriul de calitate (denumire):
“Componenta tehnica 1.1 - Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului : ȘEF/MANAGER DE PROIECT”
Criteriul de calitate (pondere): 10
Criteriul de calitate (denumire):
“Componenta tehnica 1.3 - Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE”
Criteriul de calitate (pondere): 7
Criteriul de calitate (denumire):
“Componenta tehnica 1.4 - Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului – EXPERT ECHIPAMENTE HIDROMECANICE...”    Arată mai mult
Criteriul de calitate (pondere): 6
Criteriul de calitate (denumire):
“Componenta tehnica 1.2 - Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului EXPERT MEDIU”
Criteriul de calitate (pondere): 5
Criteriul de calitate (denumire):
“Componenta tehnica 2.2 - Planul de lucru - Încadrarea în timp, succesiunea și durata activităților propuse”
Criteriul de calitate (denumire):
“Componenta tehnica 2.4 - Atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților contractului și, dacă este cazul, contribuția fiecărui membru al...”    Arată mai mult
Criteriul de calitate (denumire):
“Componenta tehnica 2.3 - Resursele (umane și materiale) și realizările corespunzătoare fiecărei activități”
Preț (pondere): 40
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 5
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene:
“IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE FUNCTIONARE IN SIGURANTA PENTRU ACUMULAREA NEPERMANENTA/POLDERUL DRAGOMIRESTI, JUDETUL ILFOV”
Descriere
Informații suplimentare:
“Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Bugetul de Stat si alte surse legal constituite in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie, conform...”    Arată mai mult

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Cerința nr.1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr....”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri medie anuală a ofertantului din ultimii trei ani (2022, 2021, 2020) sa fie cel putin egală cu suma...”    Arată mai mult
Condiții de participare

“Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, prin...”    Arată mai mult
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatA. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 5 ani, continand...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“A. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,...”