Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii: Reabilitare si modernizare corp spatii cazare - C12 din cadrul imobilului situat in comuna Comana, sat Gradistea, strada Principala nr. 482, judetul Giurgiu - nr. index 10933

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA

Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii: Reabilitare si modernizare corp spatii cazare - C12 din cadrul imobilului situat in comuna Comana, sat Gradistea, strada Principala nr. 482, judetul Giurgiu - nr. index 10933
Valoarea estimata este de: 26.444.574,33 lei fara TVA este compusa din:
Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 716.701,48 lei, fara TVA;
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 25.325.140,92 lei, fara TVA;
Cap. 5 – Organizare de santier: 402.731,93 lei, fara TVA;
- Subcap. 5.1.1 – Lucrari de constructii: 302.048,95 lei, fara TVA;
- Subcap. 5.1.2 – Cheltuieli conexe organizarii santierului: 100.682,98 lei, fara TVA;
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.
Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Termen limită
Deadline 2024-03-07

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Compania nationala de investitii sa
Numărul național de înregistrare: 14273221
Adresa poștală: Strada: Piata Natiunilor Unite, nr. 9
Orașul poștal: Bucuresti
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Daniel Popescu
Telefon: +40 213167382 📞
E-mail: daniel.popescu@cni.ro 📧
Fax: +40 0213167381 📠
Regiune: Bucureşti 🏙️
URL: www.cni.com.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173545 🌏
Tipul autorității contractante
Alt tip: sub autoritatea MRDAP

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii: Reabilitare si modernizare corp spatii cazare -...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice 📦
Scurtă descriere:
“Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii: Reabilitare si modernizare corp spatii cazare -...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 26444574.33 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 📦
Locul de desfășurare: Giurgiu 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: comuna Comana, sat Gradistea, strada Principala nr. 482, judetul Giurgiu
Descrierea achiziției publice:
“Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii: Reabilitare si modernizare corp spatii cazare -...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire):
“factorul tehnic 2 „Organizare și metodologie” – cu o pondere de 36%, pentru care se acordă un punctaj maxim de 36 de puncte”
Criteriul de calitate (pondere): 36
Criteriul de calitate (denumire):
“factorul tehnic 1 „Experiența personalului-cheie” – cu o pondere de 24%, pentru care se acordă un punctaj maxim de 24 de puncte, alcătuit din patru subfactori”
Criteriul de calitate (pondere): 24
Preț (pondere): 40
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 66
Informații suplimentare:
“Durata de realizare a investiției: (PAC+PTh+DE, Execuție) este de 900 zile din care 180 zile proiectarea (6 luni) și 720 zile execuția lucrărilor (24...”    Arată mai mult

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Cerința 1: Îndeplinirea condițiilor legale referitoare la „operatorul economic” Ofertantul individual, fiecare dintre membrii unei asocierii ofertante,...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia pe ultimii 3 trei ani (2020, 2021, 2022) a cifrei de afaceri globale să fie cel puțin egală cu 29.275.000...”    Arată mai mult
Condiții de participare

“La momentul depunerii ofertei, se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației...”    Arată mai mult
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Pentru demonstrarea experienței similare aferente serviciilor care...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“La momentul depunerii ofertei, se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-03-07 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2025-03-07 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-03-07 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Informații suplimentare

“1. Conform prevederilor art. 139 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016, „În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor...”    Arată mai mult
Sursa: OJS 2023/S 234-736633 (2023-11-30)