2023-11-30   Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor... (Municipiul Oradea)
Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “AMENAJARE PIATETA STRADA DUNAREA, MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR “ Obiectivul de investitie propune lucrari de amenajare a unei piatete care sa imbunatateasca spatiul public si sa creasca atractivitatea acestuia, prin accesarea lui de catre categorii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   LEA 400kV Stâlpu-Brașov (1 circuit echipat) (proiectare) (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Servicii de proiectare (Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic de Execuție și Caiet de Sarcini de achiziție lucrări) în vederea promovării lucrărilor necesar a fi executate pentru realizarea obiectivului de investiții LEA 400 kV Stâlpu – Brașov (1 circuit echipat) în baza cerințelor din Caietul de sarcini și Tema de proiectare. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   IF-CL R10 EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT BERCENI (Euro Apavol SA)
Activitatile de executie pentru „ IF – CL R10 EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT BERCENI” Obiect 1. Sistem de alimentare cu apa 1.1. Infiintare conducta de aductiune apa tratata in localitatea Berceni; 1.2. Reabilitare Retea de distributie apa in ocalitatea Berceni; 1.3. Extindere Retea de distributie apa in localitatea Berceni; Obiect 2. Sistem de canalizare 2.1. Extindere retea canalizare in localitatea Berceni; Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de proiectare pentru obiectivele ”Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în... (Municipiul Slatina)
Obiectul contractului de servicii constă în elaborarea documentației tehnice necesare executării obiectivului Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în Municipiul Slatina. Se vor elabora documentații tehnice pentru un număr de 52 blocuri. Blocurile pentru care se vor presta serviciile de proiectare se regăsesc în anexele atașate caietelor de sarcini. Durata prezentului contract este perioada cuprinsă între data semnării contractului de către ambele părți și data încheierii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobândirii de catre statul roman... (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobândirii de catre statul roman prin expropriere/transfer a imobilelor necesare executarii lucrarii de utilitate publica „Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea III: Leghin – Targu Neamt km 181-195 (89+000) – km 211+107(118+912)” , in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   SERVICII DE ELABORARE D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE «TEATRUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” ȘI OPERA NAȚIONALĂ... (Ministerul Culturii)
SERVICII DE ELABORARE D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE «TEATRUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” ȘI OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA» Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de SERVICII DE ELABORARE D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE «TEATRUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” ȘI OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA». Valoarea acestei achiziții a fost estimată în cadrul Notei Conceptuale elaborate de către Beneficiari, respectiv TEATRUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” ȘI OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții... (UAT Județul Alba)
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții ,,VELO APUSENI -Amenajare trasee cicloturistice în Munții Apuseni, pe zona Județelor Bihor, Alba, Cluj” – LOT JUDETUL ALBA , la nivelul a 36,245 km, conform Caietului de sarcini +Anexa. OBS: Verificarea documentațiilor tehnico-economice de către specialiștii verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialități pentru instalaţii, în scopul verificării … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Servicii de asistență tehnică dirigenție de șantier pentru urmărirea lucrărilor de întreținere si reparare a... (Municipiul Braşov)
Obiectul achiziției îl constituie încheierea unui acord-cadru de servicii pe o durată de 4 ani de la semnare, având ca obiect: Servicii de asistență tehnică dirigenție de șantier pentru urmărirea lucrărilor de întreținere si reparare a strazilor de pe raza Municipiului Brasov, zona nordică(lot I) sau zona sudică(lot II), cu scopul de a stabili elementele/condițiile esențiale care vor guverna contractele subsecvente de servicii ce urmează a fi atribuite pe perioada derulării acordului cadru. Lot 1 - … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) ale Municipiului Caracal,... (Municipiul Caracal)
Autoritatea contractanta organizeaza o procedura de atribuire, in urma finalizarii careia intentioneaza sa atribuie un contract de prestari servicii, avand drept obiect prestarea serviciilor necesare pentru ”Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) ale Municipiului Caracal, în format digital/GIS”, în scopul îmbunătățirii deciziilor legate de gestionarea spațială durabilă, desfășurată în interesul colectivității locale, în concordanță cu valorile și … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Elaborarea documentației privind expertiza tehnică, documentației de avizare a lucrarilor de interventie si a... (Municipiul Bistrita)
Amplasamentul studiat se află în Piața Centrală nr. 7-24 și este situat în incinta ansamblului urban fortificat. Activitatile contractului se vor desfasura in trei etape: Etapa I. Elaborare Expertiza tehnica Etapa II. Elaborare D.A.L.I. Etapa III. Elaborare D.T.A.C. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor : 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A IMOBILELOR SITUATE IN COMUNA BARCANI,... (Comuna Barcani)
Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si carte Funciara pe raza Comunei Barcani pentru un numar de 6565,7 ha in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Furnizare stații de reîncărcare mașini electrice cu operațiuni accesorii (Primaria Municipiului Făgăraş)
Prezenta procedură își propune atribuirea unui contract de Furnizare stații de reîncărcare mașini electrice cu operațiuni accesorii Detaliile privind achiziția se regăsesc în Caietul de sarcini nr.59185/21.11.2023 A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin.(1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   “INFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA... (Compania de Apa "ARIES" S.A.)
Prin această componentă a proiectului se urmareste proiectarea si executia de statii de epurare si colectoare de transport ape uzate menajere in aria de operare a COMPANIEI DE APA ARIES S.A din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020" Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la solicitarile de clarificari/informatiilor suplimentare cu 20 de zile si cel tarziu 10 zile inainte de data limita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuţie lucrări pentru: ”Reabilitare pod pe DN 2E, km... (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuţie lucrări pentru: ”Reabilitare pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus”, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Achiziția de microbuze electrice în cadrul proiectului „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi” (Judetul Vrancea(Consiliul Judetean))
In cadrul acestui contract se achizitioneaza un numar de 24 microbuze electrice cu o capacitate de 16+1 locuri pe scaune în cadrul proiectului „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi”. UAT Județul Vrancea implementează proiectul „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi” în cadrul apelului competitiv de proiecte pentru „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație. Obiectivul acestui proiect este … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii ”Înființare sistem inteligent de... (COMUNA GIUVARASTI (PRIMARIA COMUNEI GIUVARASTI))
Obiectivul prezentei documentatii consta in alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale si a agentilor economici din Comunele Giuvarasti, Garcov si Izbiceni, judetul Olt, avand ca solutie tehnica racordarea in conducta de inalta presiune Ø12” Corabia-Turnu Magurele, PN25bar. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Servicii de inregistrare sistematica a sectoarelor cadastrale din comuna Cernesti, jud. Maramures, in cadrul... (COMUNA CERNESTI)
Achizitionarea serviciilor de inregistrare sistematica a aproximativ 5.000 de imobile, in cadrul a 35 de sectoare cadastrale din intravilan si o suprafata de 1.539,41 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar (conform prevederilor caietului de sarcini), realizare campanie de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII TIC PENTRU ASIGURAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA POIANA... (Comuna Poiana Blenchii (Primaria Poiana Blenchii))
„ASIGURAREA INFRASTRUCTURII TIC PENTRU ASIGURAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA POIANA BLENCHII, JUDETUL SALAJ”, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC” în baza contractului de finanțare nr. 572/04.01.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Planului Național de Redresare și Reziliență Numarul de zile pana … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   IF-CL-01 – Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si a conductelor de... (S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.)
Proiectare si execuție lucrări aferente contractului „IF-CL-01 Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si a conductelor de aductiune si realizare statie de epurare in aglomerarile Afumati si Ganeasa“ NOTA: -Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. -Termene-limită până la care entitatea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Proiectare si executie lucrari pentru contractul CL 18 din cadrul proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A... (ECOAQUA SA)
Proiectare si executie lucrari pentru contractul CL 18 – „Conducte de transport si Gospodarii de Apa pentru alimentarea de la Bucuresti a Sistemului Zonal “Frumusani - Budesti – Soldanu”. Conducte de transport si Gospodarii de apa pentru conectarea Sistemelor Locale Crivat si Nana la Sistemul Zonal Frumusani - Budesti - Soldanu. Statie de pompare si conducta de transport de la Luica la Valea Stanii. Reabilitare statie de clorinare in Dorobantu - UAT Plataresti. SPAU si conducta de refulare din … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   MM-CL-02 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere statii de... (Vital S.A. Baia Mare)
Activitatile din cadrul Contractului de lucrari „MM-CL-02 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere statii de epurare existente si constructie statii de epurare noi” sunt: Obiectul 1 – Statiei de Epurare apa uzata Somcuta Mare – 3.700 L.E. Obiectul 2 - Extindere Statie de Epurare Tautii Magheraus – 7.600 L.E. Obiectul 3 - Statie de Epurare apa uzata in localitatea Catalina – 4.300 L.E. Obiectul 4 - Statie de Epurare ape uzate in localitatea Poienile … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Servicii de supervizare și dirigenție de șantier pentru obiectivele de investiții de reabilitare sistem rutier (Municipiul Bucureşti)
Servicii de supervizare și dirigenție de șantier pentru obiectivele de investiții, achiziție împărțită pe 13 loturi, după cum urmează: • Lot 1 Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bdul 1 Decembrie 1918, Bdul Basarabia, Calea Călărașilor, Bdul Corneliu Coposu inclusiv Bucla Complex Titan; • Lot 2 Reabilitare sistem rutier: Obiect 2 - Reabilitare sistem rutier pe Bdul Pache Protopopescu și Str. Traian; Obiect 13 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Proiectare (PAC + PT + CS + DE) + asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor si executia lucrarilor pentru... (Municipiul Bistrita)
Proiectare (PAC + PT + CS + DE) + asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 16. str. Cerbului, nr. 27”. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor : 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Servicii de supervizare a lucrărilor de construcție și managementul contractului de execuție a lucrărilor pentru... (Primaria Municipiului Lugoj)
Obiectul contractului de achiziție publică constă în achiziția serviciilor de supervizare a lucrărilor de construcție și managementul contractului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU LUCRĂRI DE "MODERNIZARE, REPARAȚII ȘI INTREȚINERE A STRĂZILOR,... (Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca)
PRESTĂRI SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU LUCRĂRI DE "MODERNIZARE, REPARAȚII ȘI INTREȚINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, SISTEMULUI RUTIER DE PE PODURI" de pe raza Municipiului Cluj-Napoca, conform caietului de sarcini. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare până în a 11-a zi … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A IMOBILELOR SITUATE IN COMUNA BARCANI,... (Comuna Barcani)
În exercitarea atribuţiilor exclusive de administrare a infrastructurii de interes local, inclusiv a celor de amenajare a teritoriului, astfel cum sunt acestea statuate în Codul administrativ astfel cum a fost acesta adoptat prin OUG nr. 57/2019 la art. 129 alin. 29, având în vedere oportunitatea de a realiza cadastul sistematic pentru toate imobilele de pe teritoriul comunei a identificat Programul Naţional de derulat pin ANCPI ca si potenţială sursă de alocare a sumelor necesare pentru realizarea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Servicii de proiectare şi Execuţie lucrări pentru obiectivul “Creșterea producției de energie din resurse geotermale... (Orasul Calimanesti)
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea productiei de energie din surse regenerabile in vederea imbunatatirii calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice, precum si reducerea costurilor financiare cu energia termica. - OB 1: Modernizarea sistemului de producere si transport a energiei termice in Localitatea Calimanesti - OB 2: Realizarea unui sistem de producere si … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului de investiție imobiliară „Lucrări de intervenție... (Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02523)
Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului de investiție imobiliară „Lucrări de intervenție la pavilionul C din cazarma 1091 București – incinta nr.1” cod proiect: 2019-C/I-1091 Valoarea estimata a contractului de achiziție este de 123.281.368,92 lei fara TVA din care: - servicii de proiectare: 5.488.660,43 lei fara TVA - executie lucrari: 117.792.708,49 lei fara TVA *Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDARE A GAZELOR NATURALE IN ORASUL VISEU DE SUS,JUDETUL MARAMURES” (Orașul Vișeu de Sus)
Obiectul prezentei investitii il reprezinta realizarea rețelei de gaze la nivel de comună (inclusiv achizitionarea si montarea contoarelor individuale inteligente. Investitia propusa este ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDARE A GAZELOR NATURALE IN ORASUL VISEU DE SUS,JUDETUL MARAMURES’’ si vizeaza infiintarea infrastructurii comunale de gaze naturale. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA... (ORASUL ANINOASA)
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA ANINOASA” Lot 1: Proiectre si executie lucrari la obiectivul de investitii “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA ANINOASA BLOCURILE 1,2,3, 5” Lot 2: Proiectre si executie lucrari la obiectivul de investitii “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Proiectare si executie “MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL MACIN, JUDEȚUL TULCEA” - ETAPA 3 (Orașul Măcin)
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect este amplasată în județul Tulcea, orașul Măcin. Scopul realizării obiectivului în cazul de față este de a elimina vulnerabilitățile construcției existente (strazi de folosinta locala) cazuată de factori de risc naturali. Prin realizarea lucrărilor se asigură condiții minimale de infrastructură rutieră si totodată o dezvoltare zonală echilibrată din punct de vedere al rețelei de transport rutier. Lungimea totală a străzilor este de 7,720.08 m, iar suprafața … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   Extindere contorizare inteligentă cu automatizare retea Medie Tensiune şi integrare SCADA din zona urbană, judet... (Delgaz Grid S.A.)
Realizarea "la cheie" a lucrarilor: Lot 1 - „Extindere contorizare inteligentă cu automatizare retea Medie Tensiune ş˛i integrare SCADA din zona urbană, judet Bacău”– conform Documentaţiei SF Nr. 84/2019, Lot 2 – „Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori preponderent casnici de energie electrică, din zona rurală a judeţului Neamţ, prin montarea de contoare inteligente şi modernizare LEA 0,4kV“ – conform Documentaţiei SF Nr. 200703-1/03.07.2020 constând în: Lot 1 : • … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUȚIE GAZE... (COMUNA HERECLEAN)
In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului avand ca obiect proiectare si executie de lucrari in vederea elaborarii proiectului tehnic de executie si pentru autorizarea executarii lucrarilor, precum si a executarii lucrarilor pentru realizarea obiectivului ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA HERECLEAN JUDEȚUL SĂLAJ”. Valoarea estimata este conform devizului general si devizului indicativ este de 30.495.433,53 lei, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Proiectare si executie statii de tratare: CL08 Lot1.1; CL08 Lot1.2; CL08 Lot1.3 (Aquatim S.A. Timisoara)
Obiectul contractelor il constituie realizarea a 3 stații de tratare noi dupa cum urmeaza : LOT 1.1 Proiectare si execuție Stație de Tratare Făget Obiectul contractului il constituie realizarea unei STA noi în Faget (debitul statiei 10,15 l/s), conform Documentatiei de Atribuire. De asemenea, pentru STA Faget, serviciile de proiectare vor include si extinderea intr-o Etapa ulterioara de executie a STA, conform celor specificate in Documentatia de Atribuire. Aria lucrarilor se refera la zona de alimentare … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Servicii de evaluare bunuri mobile si imobile (Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati)
Acord cadru cu durata de 24 luni pentru servicii evaluare bunuri mobile si imobile, conform caietului de sarcini . Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-10   CL4 Lot 1 retele „Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea” (SECOM S.A. - Drobeta Turnu Severin)
Sunt prevăzute următoarele activități: a) Activitățile de proiectare fac referire la proiectarea elementelor cerute prin tema de proiectare, verificarea, revizuirea și însușirea proiectului tehnic pus la dispoziție de către Beneficiar pentru construirea sistemelor de apă și canalizare. Proiectul va cuprinde printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională și orice documentație necesară pentru obținerea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-10   Întocmirea studiilor hidrologice, studiilor geotehnice, inclusiv investigații geofizice de teren la traversări de... (Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA)
Entitatea contractantă intenționează să încheie un acord-cadru având ca obiect „Întocmirea studiilor hidrologice, studiilor geotehnice, inclusiv investigații geofizice de teren la traversări de ape cu conducte, apărări de mal și praguri de fund” a) numărul maxim de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat: 10; numărul minim de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat: 2; b) opţiunea de a atribui contractele subsecvente … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-09   Proiectarea și execuția Instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a... (Judetul Cluj (Consiliul Judetean))
Proiectarea și execuția Instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj, conform cerintelor documentatiei de atribuire. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Răspunsurile la clarificări vor fi publicate de către Autoritatea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Modernizarea retelelor de distributie energie electrica 110 kV in zona statiilor electrice de transformare... (Distribuţie Energie Electrică Romania S.A.)
Incheierea unui contract de executie lucrari:Modernizarea retelelor de distributie energie electrica 110 kV in zona statiilor electrice de transformare Centru-Aeroport-Iosia-Mecanica, jud.Bihor Obiectivele specifice proiectului sunt: Vol 1 Date generale; Vol 2 LES 110kV; Vol 3 Lucrari in statii Pentru calculul valorii estimate a achiziţiei, de 145.689.042,26 lei fara TVA, au fost luate în calcul următoarele capitole şi subcapitole din devizul general : 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Proiectare si executie lucrari la obiectivul “ EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA VATA... (COMUNA VATA DE JOS)
Proiectare si executie lucrari la obiectivul “ EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA VATA DE JOS, JUDETUL HUNEDOARA ” Valoare estimata : 39.546.451,66 lei + TVA, defalcata astfel: Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli "Valoare (lei fără TVA)" Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.2 Amenajarea terenului RON 41.208,00 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala RON 220.591,00 Total Cap. 1 RON … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   “DOTARI LABORATOARE ELECTROMECANICA: LOT1÷LOT 8” (Universitatea Maritima din Constanta)
Contract/Contracte de “Furnizare – Cumpărare” conform specificații Caiet de sarcini, în condițiile stabilite în legislația, normativele si reglementările în domeniu, în vigoare. Se urmărește dotarea cu echipamente noi și moderne a laboratoarelor de electromecanica, conform evoluții din domeniu, adaptate la tendințele prezente și viitoare din domeniul maritim, domeniu cu o dinamică foarte mare și o sferă de activitate globală. Achiziționarea produselor corespunzătoare celor nouă loturi este necesară … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Servicii de consultanță și management derulare contracte de execuție lucrări încheiate conform H.G. nr. 1/2018 prin... (Sector 3 (Primaria Sector 3 Bucuresti))
Obiectul contractului Servicii de consultantă și management derulare contracte de execuție lucrări încheiate conform H.G. nr. 1/2018 prin Supervizor, pentru realizarea obiectivelor de investiții la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București va consta în furnizarea de servicii de supervizare si dirigentie de santier de înaltă calitate, atât în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor... (Municipiul Oradea)
Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii PASAJ SUBTERAN LA INTERSECTIA DINTRE B-DUL DECEBAL SI STRADA TUDOR VLADIMIRESCU SI LARGIRE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU LA 4 BENZI DE CIRCULATIE, Cod unic: 4230487/2023/52 În zona adiacentă intersecției Tudor Vladimirescu-Decebal prin realizarea obiectivului de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   Acord-cadru de servicii cadastrale privind întocmirea documentației cadastrale în vederea înscrierii în evidențele... (Municipiul Arad)
Acord-cadru de servicii cadastrale privind întocmirea documentației cadastrale în vederea înscrierii în evidențele de carte funciară a imobilelor aparținând patrimoniului public și privat al Municipiului Arad/Statului Român - UAT Arad, conform cerinţelor caietului de sarcini şi anexei la acesta. Cantitățile minime și maxime aferente acordului cadru și contractului subsecvent se regăsesc în Anexa la Caietul de sarcini. Valoarea estimata a acordului cadru este între 2.468.000 lei şi între 8.000.000 fără … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   Servicii de revizuire, actualizare și completare a documentaţiei, servicii de asistenţă tehnică şi execuția... (Municipiul Bucureşti)
Servicii de revizuire, actualizare și completare a documentaţiei, servicii de asistenţă tehnică şi execuția lucrărilor aferente restului de executat pentru obiectivul de investiții “Refacere și modernizare Patinoar artificial Mihai Flamaropol și realizarea de spatii adiacente necesare desfasurarii activităților sportive și de agrement” conform caietului de sarcini. Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-06   Servicii de proiectare si executie lucrari in vederea realizarii obiectivului investitional ,,ALIMENTARE CU GAZE... (COMUNA ZARAND)
In Comuna Zărand si Comuna Olari, jud. Arad, se propune alimentarea cu gaze naturale presiune medie si joasa cu alimentare din SRM Zărand (modul care va fi realizat in cadrul procedurii) care va fi racordat la conduca de inalta presiune DN 20” Abramut – Arad II, apartinand TRANSGAZ SA). Prin implementarea proiectului se urmareşte înfiinţarea si dezvoltarea sistemelor inteligente și sustenabile de transport al gazelor naturale prin îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-06   RETEHNOLOGIZARE C.H.E. BRADISOR (SPEEH HIDROELECTRICA SA)
Prin efectuarea lucrărilor de retehnologizare se preconizează că se va obţine:retehnologizarea/reabilitarea echipamentelor și instalațiilor din Amenajarea Hidroenergetică Bradisor în vederea pregătirii acestora pentru un nou ciclu de funcționare de minim 30 de ani; Creşterea domeniului de funcţionare al grupurilor (implicit de realizare a serviciilor tehnologice de sistem), de la 40÷50 MW pe grup, respectiv 80÷100 MW pe centrală, la 20÷57,5 MW pe grup, respectiv 40÷115 MW pe centrală; creşterea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-03   Proiectare și execuţie lucrări de construcții și instalații, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului,... (Județul Suceava)
Consiliul Județean Suceava implementează proiectul „Renovarea energetică a Spitalului Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1. Obiectivul general vizat prin proiect este realizarea lucrărilor de renovare a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-03   Proiectare, asistentă tehnică și execuție lucrări în cadrul proiectului ”Construirea de locuinţe nZEB plus pentru... (Municipiul Iasi)
Proiectare, asistentă tehnică și execuție lucrări în cadrul proiectului ”Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri aflați în situații de risc” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2 și PNRR/2022/C10/I.1.3 componenta C10 – Fondul Locativ, I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști sănătate și învățământ și I.1.3 Asigurarea infrastructurii de transport verde pentru reîncărcarea vehiculelor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-02   Implementarea unui sistem național de monitorizare, obligație stabilita prin Planul National de Redresare si... (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor)
Procedura de achiziție are ca scop implementarea unui sistem informatic integrat de monitorizare, care va presupune parcurgerea următoarelor etape: 1. Obținerea tuturor avizelor/acordurilor/ autorizațiilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, necesare pentru implementarea sistemului de monitorizare video; 2. Furnizarea produselor hardware și software necesare implementării sistemului informatic integrat de monitorizare. 3. Prestarea serviciilor de analiză, proiectare, dezvoltare si testare a … Vizualizați achizițiile publice »